Missie & Visie

Missie

ActiVite biedt integrale arrangementen aan diensten op het gebied van huishouden, begeleiding, zorg, verpleging, specialistische verpleging en intramurale zorg waarbij de cliënt zelf de regie heeft over zijn/haar leven.

ActiVite streeft er met haar dienstverlening naar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en als dit niet lukt zo thuis mogelijk in een van de woonservicecentra waarbij het behoud of vergroting van de kwaliteit van leven centraal staat. Arrangementen worden als maatwerkpakket ontwikkeld in nauwe interactie met de mensen om de cliënt heen (informele zorg) en waar mogelijk wordt vrijwillige zorg in het arrangement opgenomen.

ActiVite werkt nauw samen met partijen in de regio en zorgt ervoor dat het dienstverleningsproces zo efficiënt mogelijk verloopt. Hierbij staat de wens van de cliënt / burger centraal.

Visie

ActiVite vervult een spilfunctie in het brede domein van wonen, welzijn en zorg. ActiVite is excellent in de organisatie van integrale arrangementen, al dan niet in een keten. ActiVite is betrouwbaar, gedegen en werkt met respect voor haar klanten en opdrachtgevers.

De organisatie is gezond en stabiel: dit geldt zowel voor de medewerkers en vrijwilligers als voor de financiële positie van ActiVite. De bedrijfsvoering is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de professionals en het vergroten van de tevredenheid van cliënten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 'state of the art' instrumenten: zorgbeleid, ICT en competentie-ontwikkeling.