Verantwoorde zorg

ActiVite levert verantwoorde zorg

Verantwoorde zorg is van goed niveau, en wordt doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend. Onze zorg voldoet aan wettelijke vereisten, beroepscodes, landelijke door beroepsgroepen geautoriseerde richtlijnen, professionele standaarden en handreikingen. Deze zijn gebaseerd op de laatste inzichten (indien mogelijk evidence based) en conform de afspraken en werkwijzen die binnen ActiVite gelden. Er wordt vraaggericht gewerkt en handelen wordt aantoonbaar verantwoord, flexibiliteit is belangrijk evenals de autonomie van de cliënt.

De normen voor verantwoorde zorg zijn in 2010 door 9 landelijke instellingen vastgelegd in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De uitgangspunten zijn:

  • Kwaliteit van leven
  • Kwaliteit van de zorgverleners
  • Kwaliteit van de zorgorganisaties
  • Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid

ActiVite ondersteunt haar cliënten bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het vertrekpunt bij verantwoorde zorg is de vraag hoe de cliënt het leven kan voortzetten zoals hij dat gewend is, of hoe hij wil leven. De vier domeinen van kwaliteit van leven bieden daarvoor een mooi kader:

  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid
  • Woon- en leefsituatie
  • Participatie
  • Mentaal welbevinden

Prestatiemetingen

Onze score voor verantwoorde zorg wordt op twee manieren gemeten. Ieder jaar vindt de metingen van zorginhoudelijke indicatoren plaats en tweejaarlijks bovendien een cliëntenraadpleging (door een onafhankelijk bureau). De resultaten van deze metingen zijn zichtbaar op www.kiesbeter.nl en leiden, indien nodig, intern tot verbeterplannen.