Vraag en antwoord: Corona & Verpleeghuizen

Geplaatst op 22 april 2020

 

Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen. Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland. De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken - zoals in Noord-Brabant en Limburg - is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.

Uiteraard is er in een aantal situaties, bijvoorbeeld wanneer bewoners stervende zijn, uitzondering mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met de teammanager van het verpleeghuis.

Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?

De genomen maatregelen gelden tot en met 28 april. Het is mogelijk dat de maatregelen langer nodig zijn dan 28 april. Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

Kunnen nieuwe bewoners nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe bewoners in principe in verpleeghuizen terecht. Er wordt altijd per bewoner gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een bewoner (nog) niet op te nemen.  Er wordt ook gekeken of de bewoner niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.

Op meerdere plekken in het land worden extra locaties geopend waar ook mensen met een (mogelijke) besmetting kunnen worden opgenomen.

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buiten het verpleeghuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.

Wat gebeurt er als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen?

Dat kan, maar alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door de familie of door professionals thuis worden verricht? Indien de cliënt gedwongen is opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze cliënten zijn gedwongen opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. Daarom zal het verpleeghuis moeten toetsen of de familie - al dan niet samen met door hen ingeschakelde professionals - in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel te voorkomen. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.

Na afloop van de maatregelen rondom het coronavirus zal bezien moeten worden of en wanneer er plek is in het verpleeghuis.

Kan ik post, bloemen of andere spullen naar mijn naaste in het verpleeghuis brengen?

Ja dit kan. Post kan gewoon naar een naaste in het verpleeghuis worden gestuurd. Bloemen of andere spullen kunnen - in overleg met het verpleeghuis - worden afgegeven bij de ingang.

Wanneer gebruiken medewerkers van ActiVite persoonlijke beschermingsmiddelen?

Als zorgmedewerkers zelf klachten hebben (hoesten/niezen/neusverkoudheid), dan gebruiken medewerkers een mondneusmasker en handschoenen. Als bij bewoners (een vermoeden van) corona is (vastgesteld) gebruiken onze medewerkers naast de mondneusmaskers en handschoenen ook een schort/jas met lange mouwen en een bril.

Werken alle medewerkers beschermd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Medewerkers die bewoners met (een vermoeden van) corona verplegen en verzorgen werken beschermd. Ook medewerkers die werken op een groepswoning waar bewoners zijn met (een vermoeden van) corona dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. Andere medewerkers in het verpleeghuis dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen, dit is overeenkomstig met de RIVM richtlijnen.

Worden alle bewoners getest in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

De testcapaciteit in Nederland is (zeer) beperkt. Dit betekent dat niet bij alle mensen waarbij een (vermoeden van) corona bestaat, de GGD test. Dit betekent dat als er bij onze bewoners een (vermoeden van) Corona bestaat, de GGD niet altijd een test uitvoert.

Als een bewoner geen klachten heeft, is het niet zinvol om te testen. Het virus is dan veelal niet aanwezig, of in echt heel kleine hoeveelheden, waardoor de test negatief is.

Hoe worden bewoners verpleegd en verzorgd in geval van een coronabesmetting in een verpleeghuis?

Wanneer er bij cliënt(en) een verdenking bestaat op corona wordt de cliënt in zogenoemde isolatie verpleegd. De cliënt met (verdenking op) corona wordt in een 1-persoonskamer met eigen sanitair geïsoleerd verzorgd. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen eigen sanitair beschikbaar is, wordt in afstemming met de GGD geïnventariseerd hoe deze situatie kan worden gecreëerd of hoe we de verpleging en verzorging met zo min mogelijk risico op verdere verspreiding kunnen uitvoeren.

Wanneer er bij een bewoner op een woning een (vermoeden van) corona is vastgesteld, hoe worden de overige bewoners verpleegd en verzorgd?

Op dat moment wordt op de woning cohort-verpleging toegepast. Het doel van het instellen van cohorten (groepen) is het voorkómen van verspreiding van het coronavirus tussen:

 • zieke en niet-zieke cliënten
 • besmette en niet-besmette afdelingen binnen één of meerdere woningen/afdelingen.

Alle verpleeghuizen van ActiVite zijn proactief ingedeeld in verzorgings-/behandelcohorten die gebaseerd zijn op de bestaande ruimtes en de wijze waarop de verzorging/verpleging is georganiseerd. Bij ActiVite geldt dat een kleinschalige zorgwoning gezien wordt als één cohort. Het appartement van de cliënt op een somatische afdeling wordt gezien als één cohort. Dit is het startpunt van het instellen van een cohort.

Er wordt een scheiding aangebracht in:

 • cliëntgebonden gebruik van sanitair óf scheiding in sanitair voor zieke cliënten en niet-zieke cliënten;
 • medewerkers die zorgen voor niet-zieke cliënten en medewerkers die zorgen voor zieke cliënten (cohortverpleging). Medewerkers (zoals verplegend/verzorgend personeel en vrijwilligers) van de uitbraakafdeling/woning werken niet op een niet-uitbraakafdeling/woning.
 • gemeenschappelijke verblijfsruimten voor niet-zieke en voor zieke cliënten.

Het besluit tot cohortering wordt door Raad van Bestuur, coronateam en in overleg met deskundige infectiepreventie GGD, gemaakt.

Waarom wordt niet bekend gemaakt bij welke bewoners (een vermoeden van) corona is vastgesteld?

ActiVite houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy. Conform deze regelgeving delen wij geen gezondheidsgegevens van bewoners met anderen. Dit betekent dat wij ook geen informatie delen bij welke bewoners een (vermoeden van) corona is vastgesteld. Zodra er bij een bewoner corona is vastgesteld worden uiteraard de eerste contactpersonen van de betrokken cliënten geïnformeerd. De eerste contactpersonen worden ook geïnformeerd wanneer er bij een cliënt op de woning van de eigen naaste corona is vastgesteld en er op deze woning cohort verpleging wordt uitgevoerd.

Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden?
Voor de situaties waarin het niet mogelijk is om zieke en niet-zieke cliënten te scheiden heeft ActiVite een PG-afdeling in verpleeghuis Rietveld ingericht waar cliënten met (een vermoeden) van Corona kunnen worden verpleegd en verzorgd. Bij sommige cliënten is het vanwege het graag willen lopen niet goed mogelijk om deze scheiding te handhaven. Voor het welbevinden van deze cliënten, die meer bewegingsvrijheid nodig hebben, worden zij op de afdeling in Rietveld verpleegd en verzorgd. Hiermee proberen wij het risico op verspreiding van niet-zieke bewoners te voorkomen.

Bezoekregels voor familie van terminale cliënten

De afspraken gelden gedurende de periode dat alle Nederlandse verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek. Afscheid te moeten nemen van een dierbare is altijd moeilijk en in de huidige tijd nog extra lastig, omdat de regering de verpleeghuizen heeft gesloten voor bezoek. ActiVite wil met deze bezoekregels zoveel als mogelijk tegemoet komen aan de wens om afscheid te nemen, maar toch binnen de landelijke regels blijven:

 • Bezoek mag met één persoon tegelijk. Er mogen maximaal drie vaste personen op bezoek komen. Bij ActiVite wordt vastgelegd welke personen dit zijn. Deze personen zijn niet-positief getest op corona, om besmetting van personeel en andere cliënten te voorkomen.
 • Er mogen niet meer dan drie bezoeken per dag (24 uur) plaatsvinden.
 • Er is een maximum van drie uur per bezoek.
 • Bij het bezoek worden de hygiëne maatregelen (anderhalve meter afstand, handhygiëne, beschermende maatregelen bij bezoek aan een cliënt met corona).
 • Het afwisselen van bezoek vindt plaats buiten de ingang van het gebouw.
 • Het bezoek kruist zo min mogelijk de normale loop van andere patiënten en medewerkers en gaat rechtstreeks naar de te bezoeken cliënt en verlaat na het bezoek direct het gebouw.
 • Bij bezoek geldt dat de kamer niet tussendoor verlaten mag worden.


Kunt u of uw familielid ondersteuning gebruiken van onze maatschappelijk werker of geestelijk verzorger? ActiVite biedt dat graag aan in deze moeilijke tijd. Geef aan de verpleging aan dat u iemand wil spreken en laat uw nummer achter, dan wordt telefonisch contact met u opgenomen.

Kabinetsbesluit versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen (19 mei)

Dinsdag 19 mei 2020 heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd betreffende de bezoekregeling voor verpleeghuizen. ActiVite is positief gestemd over dit besluit. Op dit moment worden de praktische details voor het, op een verantwoorde wijze, binnen de gestelde richtlijnen, versoepelen van de bezoekregeling verder uitgewerkt. ActiVite houdt hierbij nauw contact met de betreffende stakeholders en hoopt op korte termijn alle betrokkenen hier verder over te kunnen informeren.