Leden Centrale Cliëntenraad

Leiderdorp

ActiVite is een actieve en betrokken zorgorganisatie die professionele verzorging en verpleging, hulp bij het huishouden en welzijnsdiensten aanbiedt, zowel bij mensen thuis als in een van onze verpleeghuizen. Ons complete aanbod aan diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg vindt u op www.activite.nl. Hier vindt u ook informatie over de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad (CCR) van ActiVite zoekt nieuw leden.

De Stichting ActiVite verleent dagelijks aan ruim 4.000 cliënten zorg thuis en verzorgt daarnaast op 9 locaties ongeveer 500 bewoners.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) staat voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van de zorgorganisatie ActiVite. De Raad levert vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage aan een kwalitatief goede dienstverlening en brengt hiertoe over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur van de Stichting ActiVite. De CCR overlegt regelmatig met de lokale cliëntenraden, en jaarlijks met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht.

De CCR bestaat uit maximaal elf personen en heeft in 2019 wegens het aflopen van zittingstermijnen plaats voor enkele nieuwe, enthousiaste leden.

Vacature tekst

Wat zoeken wij?

Van de leden vragen wij dat zij:

  • communicatief vaardig zijn en positief kritisch meedenken;
  • beschikken over goede sociale vaardigheden;
  • directe of indirecte ervaring hebben met zorgverlening thuis of in een verpleeghuis en/of:
  • specifieke kennis en belangstelling hebben voor de langdurige (intra- en/of extramurale) zorg en welzijn;
  • betrokken zijn met en kennis hebben van onze doelgroep (overwegend ouderen);
  • gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen;
  • een goede algemene en brede maatschappelijke ontwikkeling hebben teneinde trends en ontwikkelingen in de zorgsector te kunnen plaatsen en te kunnen vertalen naar ActiVite.

Wij verwachten van de leden dat zij:

  • wonen in het werkgebied van ActiVite (Zuid-Holland Noord);
  • de afgelopen twee jaar geen dienstverband hadden met ActiVite;
  • over voldoende tijd beschikken. De CCR vergadert circa 15 keer per jaar, overwegend in Leiderdorp en op de vrijdagochtend.

Wat bieden wij?

Afwisselend, interessant vrijwilligerswerk voor geïnteresseerden in het beleid van een zorgorganisatie, bezien vanuit het perspectief en de belangen van de cliënt(en). U krijgt uiteraard een vergoeding van uw onkosten en ontvangt bovendien vacatiegeld.

Solliciteren?

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer Frank Manders (voorzitter CCR), telefoon: 06-46955158.

Sollicitaties kunt u, voorzien van uw motivatie en een kort CV, binnen twee weken na verschijnen van deze advertentie versturen naar: Stichting ActiVite, t.a.v. Lita Berkhout-Pos (Voorzitter Raad van Bestuur), Simon Smitweg 8, 2353 GA Leiderdorp.