Leveringsvoorwaarden

Ledenorganisatie

Lidmaatschap

 • Je bent lid vanaf de datum van aanmelding.
 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Ook als je je in de loop van het jaar aanmeldt, betaal je het volledige contributiebedrag.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Indien je het lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, dien je dit voor 1 november per e-mail of schriftelijk door te geven aan ActiVite Ledenorganisatie. Stuur de brief met voldoende frankering en vermelding van het lidnummer naar:

  ActiVite Ledenorganisatie
  Postbus 149
  2350 AC Leiderdorp

 

 • Bij voortijdig beëindigen van het lidmaatschap in het lopende jaar vindt geen restitutie van (een deel van) de contributie plaats.
 • Indien je gebruik wilt maken van de gemaksdiensten aan huis kan om jouw ledenpas worden gevraagd.
 • De hoogte van de lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door ActiVite. ActiVite behoudt zich het recht voor de contributie te verhogen.


Wet van Dam

Rekening houdend met de Wet van Dam maakt ActiVite Ledenorganisatie jaarlijks melding in het ledenmagazine Thuis Actief van het voortzetten van het lidmaatschap voor het opvolgende jaar. Leden krijgen het magazine thuis bezorgd op naam.

Voorwaarden cursussen en gemak aan huis

 • Cursussen en gemaksdiensten worden gegeven door geschoolde vakmensen met de juiste ervaring en expertise.
 • De inhoud hiervan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.
 • Tot 15 dagen voor startdatum van een cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
 • ActiVite behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 • Deelname aan een cursus van ActiVite is geheel voor eigen risico van de deelnemer. ActiVite aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële (letsel)schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers aan de cursussen.
 • Deelname aan bepaalde cursussen (in ieder geval die waarin een sport of andere lichamelijke activiteit centraal staat) kan risico's met zich meebrengen. Bij twijfel of deelname aan een cursus in uw situatie verantwoord is, raadt ActiVite aan om hierover contact op te nemen met uw huisarts.
 • De Ledenorganisatie bemiddelt tussen u en de dienstverleners waarmee zij een samenwerking is aangegaan. Deze dienstverleners zijn zelf aansprakelijkheid voor mogelijke schade, in welke vorm ook, die uit de uitoefening van hun dienst voortvloeit. De Ledenorganisatie noch ActiVite is derhalve aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze dienstverleners.
 • Indien u niet minimaal 24 uur van tevoren een afspraak afzegt bij de dienstverlener, kunnen de kosten van de afgesproken behandeling in rekening worden gebracht.

Persoonsgegevens

ActiVite Ledenorganisatie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door u in te schrijven bij de Ledenorganisatie voor het lidmaatschap en/of een cursus gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de inschrijving en dat u eventueel informatie of een aanbieding ontvangt m.b.t. het cursusprogramma en/of de gemaksdiensten. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan dienstverleners en cursusleiders die gemaksdiensten en cursussen uitvoeren, en alleen nadat u zich heeft aangemeld voor een gemaksdienst en/of cursus. Meer informatie kunt u vinden in het privacyreglement

Klachtenregeling

 • Indien u een klacht over een cursus of gemaksdienst heeft, vragen wij u dit eerst met de dienstverlener of cursusleider te bespreken.
 • Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ledenorganisatie.
 • U kunt zich eventueel daarna wenden tot de klachtencommissie van ActiVite.
 • Voor meer informatie over de klachtenregeling verwijzen we u naar de betreffende pagina op onze website
 • Indien u een klacht over schending van privacy heeft, kunt u een e-mail sturen naar privacy@activite.nl