St. Steunfonds Basiszorg

Ruim twintig jaar geleden zijn zo'n 25 lokale kruisverenigingen, gezinsverzorgingsinstellingen en bureaus voor maatschappelijk werk gefuseerd tot één grote stichting voor thuiszorg in de regio Leiden-Rijnland. Dit werd een AWBZ-gefinancierde instelling. Uit de fusie kwamen middelen vrij die hun oorsprong hadden in niet-publieke gelden: legaten, collectes en waardevermeerdering van onroerend goed. Deze gelden zijn ondergebracht in de Stichting Steunfonds Basiszorg.

De stichting heeft de ANBI status, is gevestigd te Leiderdorp en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41165775.

Doel

Het Steunfonds heeft tot doel projecten op het gebied van basisgezondheidszorg - nationaal en internationaal - te steunen voor een periode die niet langer is dan drie jaar. In die tijd moet ofwel het project zijn doel bereikt hebben ofwel structurele financiering gevonden zijn.

Daarnaast moet het project:

  1. binnen de doelstelling vallen;
  2. een professioneel karakter hebben;
  3. financieel binnen onze draagkracht vallen.

Het Steunfonds werkt nauw samen met ActiVite. Medewerkers van ActiVite kunnen hun expertise aanbieden aan (ontwikkelings)projecten en het Steunfonds financiert onder meer de salariskosten van deze medewerkers. Deze samenwerking is een heel vruchtbaar gebleken en heeft als positieve nevenwerking dat de opbrengst uit het oorspronkelijke kapitaal niet ver van de thuiszorg af gaat staan.

De directeur en Raad van Toezicht van het Steunfonds zien erop toe dat de revenuen van de middelen dat zij beheren, doelmatig, maatschappelijk verantwoord en doeltreffend besteed worden, en zicht houden op de keuze en inhoud van de projecten die door het Steunfonds gefinancierd worden.

Bestuur

Algemeen directeur van de stichting is mevrouw A.P. Berkhout - Pos.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mw. H.S. Graniewski-Wijnands
Mw. P. de la Court
De heer J.A. Bijker
De heer C.J. van Vliet


Directie en leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden geheel onbezoldigd.

Projecten

In 2011 is het Steunfonds een samenwerkingsrelatie aangegaan met Stichting Save the Children. Het steunfonds participeert hiermee in een gezondheidsprogramma voor jonge kinderen en hun moeders in Delhi (India). De focus ligt hierbij op voorlichting over en uitvoering van sanitatie projecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met locale overheden. Het project is gestart op 1 november 2011 en loopt af op 1 november 2014 met een totale bijdrage van het Steunfonds van € 120.000,= gedurende de gehele looptijd van het project.

save the children

In 2013 is een eenmalige ondersteuning aan de ActiVite projectgroep Krachtig in de wijk gegeven voor het bevorderen van de eigen kracht en zelfredzaamheid van cliënten en wijkbewoners.

Financiële verantwoording

Bekijk de balans en resultaatrekening van 2017 met korte toelichting.

Contact

Het Steunfonds is telefonisch bereikbaar op 071 - 516 1401 (Anita van der Vis).

Adresgegevens: Postbus 149, 2350 AC Leiderdorp