Vrijheidsbeperkende maatregelen

Hoe gaat ActiVite om met vrijheidsbeperkende maatregelen?

In de thuissituatie

Medewerkers van ActiVite passen in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Als regel richt ActiVite zich op tijdige onderkenning van eventuele risico's. De nadruk ligt hierbij op het nemen van preventieve maatregelen. Bij wilsbekwame cliënten die er zélf om vragen kunnen wel maatregelen genomen worden. Onder voorwaarde dat de medewerker dit doet met instemming van de huisarts. Dit dient schriftelijk vastgelegd te worden op het daarvoor bestemde formulier in het zorgdossier en dient ondertekend te worden door de cliënt of diens vertegenwoordiger. Voor cliënten die wilsbekwaam zijn en niet instemmen met het toepassen van vrijheidsbeprekende maatregelen geldt dat er geen maatregelen getroffen mogen worden.

In de woonservicecentra

Als preventie binnen de woonservicecentra niet toereikend is en als er geen alternatieve maatregelen genomen kunnen worden vindt toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen bij wilsonbekwame cliënten, wilsbekwame cliënten die toepassing weigeren en de zgn. art 60 indicatie cliënten slechts kortstondig (maximaal 48 uur aaneengesloten) plaats op basis van het begrip "verantwoorde zorg".

Noodzakelijk is dat hierbij altijd de huisarts wordt ingeschakeld. Een vrijheidsbeperking mag slechts worden toegepast indien in het zorgleefplan is omschreven welk gevaar of ernstig nadeel een cliënt loopt en alleen na overleg met en instemming van de (huis)arts. ActiVite past de vrijheidsbeperking altijd alleen toe onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Ook dient nagegaan te worden of sprake is van reële weerstand dan wel verzet van de cliënt tegen voorgenomen opneming. Tijdige herindicatie is dan noodzakelijk. De huisarts is in deze situatie verantwoordelijk en dient zo mogelijk in samenspraak met een verpleeghuisarts, een opname te realiseren.