Vrijheidsbeperkende maatregelen

Hoe gaat ActiVite om met vrijheidsbeperkende maatregelen?

In de thuissituatie

In de thuiszorg mogen volgens de huidige wetgeving geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast. Medewerkers van ActiVite passen dan ook geen vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuissituatie toe. ActiVite richt zich op tijdige onderkenning van risico's en signalering van problemen, en zet in op het nemen van preventieve maatregelen ter voorkomen van vrijheidsbeperking. Dit doen we altijd in afstemming met de cliënt en eventuele andere betrokkenen zoals de huisarts en/of vertegenwoordigers.

In de verpleeghuizen

Als preventie binnen de verpleeghuizen niet toereikend is en als er geen alternatieve maatregelen genomen kunnen worden vindt toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen bij wilsonbekwame cliënten, wilsbekwame cliënten die toepassing weigeren en de zgn. art 60 indicatie cliënten slechts kortstondig (maximaal 48 uur aaneengesloten) plaats op basis van het begrip "verantwoorde zorg".

Noodzakelijk is dat hierbij altijd de huisarts wordt ingeschakeld. Een vrijheidsbeperking mag slechts worden toegepast indien in het zorgleefplan is omschreven welk gevaar of ernstig nadeel een cliënt loopt en alleen na overleg met en instemming van de (huis)arts. ActiVite past de vrijheidsbeperking altijd alleen toe onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Ook dient nagegaan te worden of sprake is van reële weerstand dan wel verzet van de cliënt tegen voorgenomen opneming. Tijdige herindicatie is dan noodzakelijk. De huisarts is in deze situatie verantwoordelijk en dient zo mogelijk in samenspraak met een verpleeghuisarts, een opname te realiseren.