Zorgdossier

ActiVite werkt in de thuiszorg en in de woonservicecentra met een zorgdossier. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zorg(leef)plan.

Het zorg(leef)plan vormt de basis voor de zorgverlening en is een kwalitatief hulpmiddel om vraaggericht te werken. Het wordt dan ook samen met de cliënt opgesteld. We richten ons daarbij op vier domeinen: woon- en leefomgeving, sociaal welbevinden/participatie, geestelijk welbevinden/cognitie en lichamelijk welbevinden/gezondheid. Per domein wordt onderzocht en vastgelegd welke (zorg)vraag, voorkeuren en behoeften de cliënt heeft en hoe deze ondersteund/ gefaciliteerd wordt door het informele netwerk van familie, vrienden en buren, en het formele netwerk van professionals. Het zorg(leef)plan is het werk- en communicatiedocument van de professionals om de juiste zorg te verlenen. Het document wordt opgesteld bij aanvang van de zorgverlening en tweemaal per jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.

Het zorg(leef)plan is een vast onderdeel van het zorgdossier en ligt ter inzage altijd bij de cliënt thuis. Het geeft de huisarts de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het welzijn en de zorgvragen van de cliënt en de zorg die geboden wordt. Als de huisarts een actieve rol heeft in het realiseren van het zorg(leef)plan wordt deze door de contactverzorgende van ActiVite op de hoogte gebracht.