Partners

ActiVite is een maatschappelijk betrokken organisatie. We voelen ons verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van zorgnetwerken. Daardoor krijgt de cliënt een aanbod van verschillende aanbieders, dat volledig aansluit op zijn zorgvraag. Daarom participeert ActiVite in veel regionale organisaties en overlegorganen. Dat doen we zowel binnen de eerste- als tweedelijnszorg, en binnen combinaties tussen die twee. Hierin heeft ook het sociaal domein een plaats.

Vragen over onze samenwerkingsverbanden?
Stel ze gerust!

ZWconnect

ActiVite is aangesloten bij ZWconnect, een regionale arbeidsmarktorganisatie die is opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties. ZWconnect is actief in het werkgebied Midden-Holland en Holland Rijnland. De organisatie werkt samen met aangesloten organisaties in zorg en welzijn aan een evenwichtige arbeidsmarkt. ZWconnect is gericht op het op peil brengen en houden van de kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en streeft naar verbondenheid tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties.

Leyden Academy

ActiVite is nauw verbonden met het kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing, dat is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Dit doen zij door wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, gericht op vitaliteit en veroudering en de vertaling hiervan naar diverse praktijkprojecten en programma’s. ActiVite werkt samen met Leyden Academy om het mede door hen ontwikkelde concept van ‘Leefplezier‘ binnen ActiVite te implementeren.

Universitair Netwerk

ActiVite is aangesloten bij het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH), een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en twaalf zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft als doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier kan ActiVite een bijdrage leveren aan het op wetenschappelijke basis onderbouwen van bijvoorbeeld innovaties op het gebied van zorgverlening.

Van Kleef Instituut

ActiVite is één van de partners van het Van Kleef Instituut. Dit is een kennisnetwerk en implementatiewerkplaats voor professionals binnen de sector Preventie en Zorg, Wonen en Welzijn in de regio Zuid-Holland. Partners in het Instituut zijn ActiVite, Careyn, Laurens en Zorgbeheer De Zellingen. Het instituut werkt nauw samen met de lectoraten van de hogescholen van Rotterdam en Leiden in het kader van kennisdeling, innovatie en praktijkgericht onderzoek.

Transmuralis

Transmuralis is hét samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland-Noord. ActiVite maakt onderdeel uit van dit netwerk. Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. Binnen dit verband werken we aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Het uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. Passende zorg voor iedereen in de regio is wat ons bindt.

Sleutelnet

Sleutelnet is een samenwerkingsverband waarbij circa vijfendertig vertegenwoordigers van (zorg)organisaties uit de regio Zuid-Holland-Noord zijn aangesloten. ActiVite is één van de deelnemende partijen binnen Sleutelnet. Dit samenwerkingsverband richt zich met name op de verbetering van technologische (ICT-)samenwerking in de regio. Een van de doelstellingen is om de uitwisseling van informatie tussen de verschillende aanbieders te stroomlijnen/vereenvoudigen.

RVWO

RVWO staat voor Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs. Samen met zorgcollega’s DSV|verzorgd leven en Topaz geeft ActiVite dit nieuwe zorgonderwijs vorm.