Stichting Steunfonds Basiszorg

Een verschil kunnen maken

Stichting Steunfonds Basiszorg heeft tot doel projecten op het gebied van basisgezondheidszorg financieel te steunen, nationaal en internationaal. Het Steunfonds werkt nauw samen met ActiVite. Medewerkers van ActiVite kunnen hun expertise aanbieden aan (ontwikkelings)projecten en het Steunfonds financiert onder meer de salariskosten van deze medewerkers.

Vragen?
Wilt u meer weten over Stichting Steunfonds Basiszorg?

Ruim twintig jaar geleden zijn zo’n 25 lokale kruisverenigingen, gezinsverzorgingsinstellingen en bureaus voor maatschappelijk werk gefuseerd tot één stichting voor thuiszorg in de regio Leiden-Rijnland. Uit de fusie kwamen middelen vrij die oorspronkelijk niet publiek waren. Denk daarbij aan legaten, collectes en waardevermeerdering van onroerend goed. Dit geld is ondergebracht in de Stichting Steunfonds Basiszorg. Het Steunfonds steunt projecten voor een periode die niet langer is dan drie jaar. In die tijd moet het project zijn doel bereikt hebben of moet er structurele financiering gevonden zijn.

Daarnaast moet het project:
1. binnen de doelstelling vallen;
2. een professioneel karakter hebben;
3. financieel binnen onze draagkracht vallen.

De directeur en Raad van Toezicht van het Steunfonds zien erop toe dat de middelen die zij beheren, doelmatig, maatschappelijk verantwoord en doeltreffend besteed worden. Daarbij houden zij zicht op de keuze en inhoud van de projecten die door het Steunfonds gefinancierd worden. Het Steunfonds werkt nauw samen met ActiVite. Medewerkers van ActiVite kunnen hun expertise aanbieden aan (ontwikkelings)projecten en het Steunfonds financiert onder meer de salariskosten van deze medewerkers. Deze samenwerking is een heel vruchtbaar gebleken en heeft als positieve bijwerking dat de opbrengst uit het oorspronkelijke kapitaal niet ver van de thuiszorg af staat.

Stichting Steunfonds Basiszorg is een ANBI-instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, geen winstdoelstelling heeft en voldoet aan de integriteitseisen van de belastingdienst. Daarnaast moet iedere ANBI-instelling voldoen aan een aantal administratieve eisen. Doordat Stichting Steunfonds Basiszorg een ANBI-instelling is, kunnen wij gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs betekent dit dat zij hun gift kunnen aftrekken bij de belasting.

Projecten

Stichting Steunfonds Basiszorg heeft de ANBI status, is gevestigd te Leiderdorp en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41165775. Algemeen directeur van de stichting is per 1 januari 2021 mevrouw Annemijn van Hemel. Leden van de Raad van Toezicht zijn: Mw. A.P. Berkhout-Pos Mw. H.S. Graniewski-Wijnands Mw. P. de la Court De heer J.A. Bijker De heer C.J. van Vliet. Directie en leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden geheel onbezoldigd.

Lees ook de jaarrekeningen van Stichting Steunfonds Basiszorg van 2017 , 2018, 2019 en 2020