Code Rood: 1000 verpleegzorgplekken tekort in 2025 in Zuid-Holland

21 december 2021

Tot 2040 zal in de regio Holland Rijnland en Duin & Bollenstreek het aantal tachtigplussers verdubbelen. Dit betekent dat er fors meer, of zelfs een verdubbeling, van thuis- en verpleegzorg nodig is. Met grote arbeidsmarktproblemen en de uitdagingen van de coronapandemie is het maar de vraag of iemand met een verpleegzorgindicatie deze in de toekomst behoudt. Wie pakt deze zorg dan op?

Ouderenzorgorganisaties in de regio -verenigd binnen Avant*- en zorgkantoor Zorg en Zekerheid maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst. Samen werken zij aan oplossingen om de ouderenzorg in de regio kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. De urgentie is groot en vraagt om een breed maatschappelijk debat en onorthodoxe oplossingen.

In 2040 ruim 4000 plekken tekort in Zuid-Holland Noord

Uitgaande van het huidige krappe aantal verpleegzorgplekken én op basis van ongewijzigd beleid verwachten Avant en Zorg en Zekerheid in 2025 een tekort van bijna 1000 plekken. Dit loopt op tot een tekort van bijna 4300 plekken in 2040 in de regio Zuid-Holland Noord. Per gemeente komt dat gemiddeld neer op een tekort van 328 plekken per 10.000 inwoners. Het gaat hier met name om plaatsen in verpleeghuizen, maar ook om plekken met intensieve zorg die in de thuissituatie wordt georganiseerd.

Het grote tekort aan verpleegzorgplekken als vertrekpunt voor oplossingsrichtingen

Avant en Zorg en Zekerheid hebben het te verwachten regionale tekort aan verpleegzorgplekken in kaart gebracht. De prognoses zijn gebaseerd op de huidige zorgvraag en de demografische ontwikkeling. De conclusie: zonder aangepast beleid wordt de vraag twee keer zo groot als de beschikbare capaciteit. Dit is een alarmerend vertrekpunt waarmee alle partijen aan de slag moeten en kunnen:

Meneer Hoek is 90 jaar en woont nog zelfstandig. Ruim een jaar geleden zakte hij op straat in elkaar. Sindsdien heeft hij een alarm met valdetectie, dat binnen en buiten werkt. Via een
slim horloge houden de thuiszorg en zijn zoon zijn gezondheid in de gaten. Sindsdien durft hij weer met een gerust hart naar buiten, want de thuiszorg hoeft minder vaak langs te komen.
Mevrouw Janssens is licht dementerend, zorgt niet meer heel goed voor zichzelf en dwaalt een enkele keer. Zij kan thuis blijven wonen omdat haar dochter geregeld helpt met
verzorging en haar kleinzoon om de dag langskomt, kookt en gezellig mee eet. De buren houden een oogje in het zeil. De thuiszorg komt iedere dag kort langs voor de medicatie.
Inzet van familie en buren is hard nodig voor mevrouw Janssens, alleen zo blijft thuis wonen mogelijk. Maar het kan!

Mevrouw Pieterse is net in het verpleeghuis gaan wonen. Zij is zwaar dementerend, dwaalt en is bij tijd en wijle agressief. Mevrouw Pieterse kon al langer niet meer goed voor zichzelf zorgen en liet de thuiszorg vaak niet meer toe in haar huis. Gelukkig is er nu, na enige wachttijd toch een plaats in een verpleeghuis. Avant en Zorg en Zekerheid werken al jaren met elkaar samen. Daarom konden en kunnen zij als eerste mogelijke oplossingsrichtingen verkennen. Zij roepen stakeholders in de regio op om de handen ineen te slaan. Dit zijn maatschappelijk betrokkenen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en inwoners zelf. Partijen moeten nu meedenken over- en aan de slag gaan met oplossingen en fundamentele (beleids-)veranderingen. De komende twintig jaar wordt het probleem iedere dag immers steeds groter als we niets doen.

Ook woningcorporaties, oudere inwoners en hun naasten spelen hierbij een rol. Welke wensen heeft ‘de oudere van de toekomst’? Welke mogelijkheden zijn er om langer zelfstandig te blijven wonen ook als het fysieke- en cognitieve vermogen afneemt? In welke woonbehoeften van ouderen moeten we voorzien? Hoe helpen innovaties en digitale hulpmiddelen daarbij en welk effect heeft dit op het tekort aan verpleegzorgpersoneel? Wat kunnen familie en naasten doen? Samen met gemeenten kan worden nagedacht over het effect van preventie en vormen van dagbesteding.

Samen verkennen van oplossingsrichtingen

In de komende periode verkennen Avant en Zorg en Zekerheid deze en andere oplossingsrichtingen binnen hun mogelijkheden. Hiermee nemen ze verantwoordelijkheid, maar ze kunnen het vraagstuk onmogelijk alleen oplossen. Iedereen moet deze verantwoordelijkheid voelen en we moeten samen aan de slag. Nu!

*Avant is een netwerk van zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord. ActiVite is ook aangesloten bij Avant. Bij de Avant organisaties wordt in 50 verpleeghuizen zorg geleverd aan circa 4000 verpleeghuis cliënten. Daarnaast leveren de zorgorganisaties thuiszorg aan inwoners van de regio Zuid-Holland Noord, via ruim 10.000 medewerkers. Zorgkantoor Zorg en Zekerheid regelt de langdurige zorg voor alle inwoners van de gemeenten in Zuid-Holland Noord. Daarnaast koopt Zorg en Zekerheid thuiszorg en eerstelijnsverblijfplekken in voor zijn 485.000 verzekerden.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15