Veiligheid medische informatie

Rechten en plichten rondom het medisch dossier

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) regelt de rechten en plichten van cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen. Deze wet geldt ook voor u als u een behandeling krijgt van een behandelaar van ActiVite, zoals een arts, psycholoog of fysiotherapeut.

Contact
Heeft u vragen over uw rechten en plichten rondom het medisch dossier?

De WGBO verplicht artsen en andere behandelaren om met betrekking tot uw behandeling, een medisch dossier in te richten en een behandelplan op te stellen. Volgens deze wet is een zorgvuldig bijgehouden dossier belangrijk voor de kwaliteit en voortgang van uw zorg.

Het medisch dossier

In het dossier bewaart de behandelaar gegevens over uw gezondheid en behandeling. De behandelaren van ActiVite hebben een beroepsgeheim en hebben daardoor de plicht om te zwijgen over alles wat hen tijdens hun beroepsuitoefening over u bekend wordt. De behandelaar moet ervoor zorgen dat niemand anders inlichtingen over u krijgt, of inzage in of een afschrift krijgt van (een deel van) uw medisch dossier.

Uitzonderingen

Er is een uitzondering voor hulpverleners die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van uw behandelingsovereenkomst. Zij worden ook wel ‘rechtstreeks betrokkenen’ genoemd. Tussen deze hulpverleners geldt de geheimhoudingsplicht niet. Dit betekent dat uw gegevens tussen hen uitgewisseld mogen worden. Rechtstreeks betrokkenen zijn meestal personen die als team, op gelijkgerichte wijze, betrokken zijn bij het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan personen die de behandelaar assisteren bij zijn werkzaamheden, zoals verpleegkundigen, doktersassistenten en diëtisten. Maar onder de rechtstreeks betrokkenen vallen ook vakgenoten die we advies vragen in het kader van de behandeling. En de patholoog die op verzoek van de behandelend arts weefsel van een cliënt beoordeelt.

De geheimhoudingsplicht blijft ook na uw overlijden gelden en kan alleen in bepaalde situaties worden doorbroken.

Recht op informatie

De Wgbo verplicht onze behandelaar om u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger te informeren over de behandeling. De behandelaar moet niet alleen vertellen wat een behandeling inhoudt, maar ook bijvoorbeeld informatie geven over niet behandelen. ‘Samen beslissen’ is onderdeel van de informatieplicht: de behandelaar overlegt met u en nodigt u uit om vragen te stellen

U heeft behalve rechten, ook plichten. De Wgbo verplicht u om de behandelaar goed, eerlijk en volledig vertellen wat uw situatie is. Met de juiste informatie kan de behandelaar sneller en beter een diagnose stellen en kan hij betere zorg verlenen. Daarnaast moet u, binnen redelijke grenzen, de adviezen van de behandelaar opvolgen.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. U kunt dat mondeling of schriftelijk aanvragen bij uw eigen medisch behandelaar. De medisch behandelaar moet u zo snel mogelijk inzage in het dossier geven als u daarom vraagt. Dit moet in elk geval binnen een maand.

Een medisch behandelaar mag zo’n verzoek alleen weigeren als dit de privacy van iemand anders schaadt. Voor het recht op inzage maakt het niet uit of het om een papieren of elektronisch dossier gaat. Alleen u mag uw dossier inzien. Ook familieleden of partners hebben dus geen recht om het dossier in te zien. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien.

Wanneer een cliënt vastgesteld wilsonbekwaam is, heeft de (wettelijk) vertegenwoordiger in principe recht op informatie en inzage in het dossier, of een kopie van het dossier. Hij of zij krijgt alleen de informatie die nodig is om beslissingen te nemen. Onze zorgverlener kan besluiten om de vertegenwoordiger beperkt of geen medische informatie te geven. Dit mag alleen in uitzonderlijke situaties.