Wijziging Algemene Voorwaarden

24 maart 2022

Onze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd! Deze actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden is tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe algemene voorwaarden aan.

De nieuwe voorwaarden bestaan net als voorheen uit een Algemene module en aanvullende bijzondere module(s) en zijn van toepassing op de zorgovereenkomst die wij met u hebben gesloten vanaf het moment dat u ze ontvangt. De Algemene module is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, ongeacht de soort zorg die u ontvangt. Een bijzondere module is, naast de Algemene module, van toepassing in het geval u een specifieke soort zorg ontvangt. In de bij deze brief bijgesloten wijzigingen op de algemene voorwaarden kunt u zien wat er precies veranderd is ten opzichte van de eerder voorwaarden. De volledige algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

      Wijziging Algemene Voorwaarden
Algemene module  
1.1Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?Nieuw in dit artikel is dat de reikwijdte van de algemene voorwaarden is gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang (Wzd) en deze niet van toepassing zijn bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wzd.
2.2Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?Nieuw in dit artikel is dat voor de zorgverlening de wensen van de cliënt uitgangpunt zijn, maar de zorgaanbieder niet tot meer gehouden is dan de indicatie van de cliënt.
2.6Welke regels gelden er voor het gebruik van het zorgdossier?Nieuw in dit artikel is o.a. dat de bewaartermijn van het zorgdossier is verlengd van vijftien naar twintig jaar. Ook is het aanvangsmoment van de bewaartermijn veranderd. De bewaartermijn start op het moment dat de zorgverlening, verzorging of behandeling is afgerond.
2.8Wanneer hebben wij uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit uw zorgdossier?Dit is een nieuwe afspraak in de algemene voorwaarden die aangeeft wanneer de zorgaanbieder uitdrukkelijke toestemming nodig heeft van de cliënt o.b.v. privacywetgeving.
2.9Aan wie geven wij inzage in het zorgdossier?Nieuw in dit artikel is dat de cliënt recht heeft op kosteloos inzage en de eerste keer op kosteloos afschrift. Dit is neergelegd in privacywetgeving. Een zorgaanbieder mag wel om een vergoeding vragen als: De cliënt om meer dan één kopie vraagt. Voor een tweede kopie mag op basis van de administratieve kosten om een redelijke vergoeding worden gevraagd; ofAls het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een cliënt heel vaak verzoeken indient. In dit geval mag een zorgaanbieder het verzoek ook weigeren.   N.B. Elektronische inzage en afschrift is altijd kosteloos.
2.10Geven wij uw nabestaanden inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier?Nieuw in dit artikel is de verduidelijking van het wettelijk inzagerecht door nabestaanden: geen inzage, tenzij…  
Bijzondere module Zorg met verblijf (zonder artikel nummer)Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplan-bespreking naast die in de Algemene module?Nieuw in dit artikel is opgenomen de wettelijke termijn voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, in het (digitaal) zorgplan.  
  idemWelke regels gelden er bij gedwongen verhuizing?Nieuw in dit artikel is dat de zorgaanbieder u in geval van gedwongen verhuizing een informatieplicht heeft over de (maximale) vergoeding van de kosten van de verhuizing en inrichting (stoffering en inventaris).
idemWelke afspraken gelden bij overlijden?Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt en de mogelijkheid tot het kopen van extra dagen door nabestaanden volgens huidige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.
Bijzondere module Wzd De bijzondere module Wzd en de daarin opgenomen algemene voorwaarden zijn nieuw. De bijzondere module Wzd is van toepassing in het geval van een client:
·       die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en vrijwillig is opgenomen; of
·       die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en op grond van een artikel 21-besluit (geen bereidheid, geen verzet) is opgenomen; of
·       die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en niet is opgenomen. Hierbij moet u denken aan de cliënt met een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis; of
·       die geen indicatie heeft voor langdurige zorg maar, vanwege zijn psychogeriatrische aandoening of een daaraan gelijkgestelde aandoening, is aangewezen op zorg in de betekenis die de Wzd daaraan geeft en dit vastgesteld is door een arts. Hierbij kan worden gedacht  aan de cliënt in de ambulante setting/extramuraal.
Bijzondere module MPT en VPT (zonder artikel nummer)Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplan-bespreking, anders dan genoemd in de Algemene module?Dit artikel is nieuw en regelt o.a. de wettelijke termijn voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, in het (digitaal) zorgplan.
Bijzondere module ELV (zonder artikel nummer)Welke afspraken gelden bij overlijden?Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt.
Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15