Leveringsvoorwaarden

ActiVite Ledenorganisatie

Welkom bij de Ledenorganisatie van ActiVite! Dit lidmaatschap levert je verschillende voordelen op. In deze algemene voorwaarden kun je lezen welke rechten en plichten er aan het lidmaatschap zijn verbonden. Heb je hier vragen over? Stel ze gerust!

Contact
Heb je vragen over het lidmaatschap, een cursus, voordeel of gemakdienst aan huis?

Lidmaatschap

 • Je bent lid vanaf de datum van aanmelding
 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Ook als je je in de loop van het jaar aanmeldt, betaal je het volledige contributiebedrag.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Indien je het lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, dien je dit voor 1 november per e-mail of schriftelijk door te geven aan ActiVite Ledenorganisatie.

Stuur de brief met voldoende frankering en vermelding van het lidmummer naar:

ActiVite Ledenorganisatie
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

 • Bij voortijdig beëindigen van het lidmaatschap in het lopende jaar vindt geen restitutie van (een deel van) de contributie plaats.
 • Indien je gebruik wilt maken van de gemaksdiensten aan huis kan de betreffende dienstverlener naar jouw ledenpas vragen.
 • De hoogte van de lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks vestgesteld door ActiVite.
 • ActiVite behoudt zich het recht voor de contributie te verhogen.

Wet van Dam

Rekening houdend met de Wet van Dam maakt ActiVite Ledenorganisatie jaarlijks melding in het ledenmagazine Thuis & Actief van het voortzetten van het lidmaatschap voor het opvolgende jaar. Leden ontvangen het magazine thuis op naam.

Voorwaarden cursussen en gemak aan huis

 • Cursussen en gemaksdiensten worden gegeven door geschoolde vakmensen met de benodigde ervaring en expertise.
 • De inhoud van de cursussen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast.
 • Tot 15 dagen voor de startdatum van een cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
 • ActiVite Ledenorganisatie behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 • Deelname aan een cursus via ActiVite Ledenorganisatie is geheel voor eigen risico van de deelnemer. ActiVite aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor materiël e of immateriële (letsel)schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers aan de cursussen.
 • Deelname aan bepaalde cursussen (in ieder geval die waarin een sport of andere lichamelijke activiteit centraal staat) kan risico’s met zich meebrengen. Bij twijfel of deelname aan een cursus in uw situatie verantwoord is, raadt ActiVite aan om hierover contact op te nemen met uw huisarts.
 • ActiVite Ledenorganisatie bemiddelt tussen kanten en dienstverleners waarmee ze een samenwerking is aangegaan. De dienstverleners zelf zijn aansprakelijk voor mogelijke schade, in welke vorm ook, die uit de uitoefening van hun dienst voortvloeit. De Ledenorganisatie noch ActiVite is derhalve aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze dienstverleners.
 • Een afspraak met een dienstverlener kun je tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Wordt de afspraak korter van tevoren geannuleerd bij de dienstverlener, dan kunnen de kosten van de afgesproken behandeling in rekening worden gebracht.

Persoonsgegevens

ActiVite Ledenorganisatie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door je in te schrijven bij ActiVite Ledenorganisatie voor het lidmaatschap en/of een cursus ga je ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de inschrijving en dat je eventueel informatie of een aanbieding ontvangt m.b.t. het cursusprogramma en/of de gemaksdiensten. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan dienstverleners die gemaksdiensten aan huis bieden en docenten die cursussen uitvoeren, en alleen nadat je je hebt aangemeld voor een gemaksdienst en/of cursus. Meer informatie vind je in het privacyreglement van ActiVite.

Klachtenregeling

 • Indien je een klacht over een cursus of gemaksdienst hebt, vragen wij je dit eerst met de betreffende docent of dienstverlener te bespreken. Waarschijnlijk kun je samen met hem of haar het snelst tot een gewenste oplossing komen.
 • Mocht dit niet leiden tot een oplossing naar tevredenheid, dan kun je jouw klacht voorleggen aan ActiVite Ledenorganisatie. Dit kan schriftelijk via Ledenorganisatie@ActiVite.nl.
 • Je kunt er ook voor kiezen contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van ActiVite. Zij staan je bij om jouw klacht naar tevredenheid op te lossen. Je kunt de klachtenfunctionaris telefonisch of schriftelijk bereiken:

ActiVite
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

 • eer informatie over de klachtenregeling vind je op onze website.
 • Indien je een klacht over schending van privacy hebt, kun je een e-mail sturen naar Privacy@ActiVite.nl