Onderzoek naar Dementie

Een product van het Expertisecentrum Dementie

Vanuit het Expertisecentrum Dementie dragen ActiVite en Topaz actief bij aan verschillende thema’s waar in de regio onderzoek naar wordt gedaan.

Contact
Heb je vragen naar aanleiding van de onderzoeken waar wij in participeren?

Hartelijk welkom

In dit onderzoek van ActiVite, Marente en Topaz bekijken we hoe we de overgang van thuis naar het verpleeghuis kunnen verbeteren. Het doel is een regionale werkwijze te ontwikkelen zodat we mensen met dementie die verhuizen naar een verpleeghuis zo goed mogelijk welkom kunnen heten en kunnen begeleiden, en mantelzorgers kunnen ondersteunen. 

Twee onderwerpen staan centraal:

  • Welke informatie is belangrijk om te weten vanuit mantelzorgers en professionals in de thuissituatie? En op welke wijze kan deze informatie het beste overgedragen worden?
  • Hoe kunnen we de mantelzorger het beste ondersteunen in de periode rondom de verhuizing van hun naaste?

Uit de pilotstudie in ActiVite is gebleken dat er ook andere zaken aan de orde komen, zoals: hoe geven we de nieuwe bewoner en hun mantelzorger een welkom gevoel op dag van verhuizing? Hoe kunnen we informatie over praktische en inhoudelijke zaken in het verpleeghuis optimaal overdragen?

Het project is een actieonderzoek, dit houdt in: lerend verbeteren. Er zijn twee actieteams: één team bestaat uit mantelzorgers, cliëntvertegenwoordigers en professionals uit de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. En één team bestaat uit de gemeente Leiden (als afvaardiging van alle gemeenten), Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, managers van ActiVite, Marente en Topaz, en Transmuralis.

We doorlopen 3 cycli:

  • Evalueren van de huidige werkwijze en bedenken van een nieuwe werkwijze
  • Uitproberen van de nieuwe werkwijze en evalueren
  • Op basis van de evaluatie doorontwikkelen van de nieuwe werkwijze en ook weer evalueren en aan de slag met noodzakelijke randvoorwaarden voor verdere verspreiding.

Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw en het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid. De wetenschappelijke begeleiding vindt plaats door onderzoekers van het LUMC en Amsterdam UMC.

Voor vragen of opmerkingen: neem gerust contact op met het onderzoeksteam via hartelijkwelkom@activite.nl

COMMUNICATE

Dit onderzoek heeft als doel de communicatie en relaties tussen personen met dementie en hun naasten, mantelzorgers en zorgmedewerkers te verbeteren. Dat doen we door het ontwikkelen van een communicatietool die praktische tips geeft. De tool helpt bij cognitieve veranderingen die zijn veroorzaakt door dementie en die invloed hebben op de communicatieve vaardigheden van personen met dementie.

Samen werken aan liefdevolle zorg

Een participatief actieonderzoek, uitgevoerd in de praktijk én met de mensen over wie het gaat. Op basis van ervaringen van en gesprekken met zorgmedewerkers, naasten en de cliëntenraad gaan we in het onderzoek aan de slag met de volgende vraag: Hoe kunnen zorgmedewerkers en naasten samen werken aan liefdevolle zorg voor de bewoner? Dit onderzoek is in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Sociale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE):

Een zeer actueel onderzoek waarbij er gekeken is naar de impact van de coronamaatregelen op de langdurige zorg. Daarnaast hebben we onderzocht welke behoefte er in deze periode is geweest bij mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers. De resultaten van het onderzoek vind je in onderstaande infographic.