Kwaliteit

Zorg die bij je past

De zorg- en dienstverlening van ActiVite moet altijd aansluiten bij het leven van de cliënt. Daarover maken we samen met de cliënt afspraken. ActiVite garandeert kwaliteit van zorg doordat we voldoen aan landelijke normen en eisen binnen de zorg. Op deze pagina benoemen we een aantal daarvan.

Contact
Heeft u vragen over hoe ActiVite kwaliteit garandeert?

HKZ gecertificeerd sinds 2007

ActiVite is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en past binnen het ISO-normeringssysteem voor de zorgsector. Het HKZ keurmerk geeft aan dat ActiVite gestructureerd en systematisch werkt aan kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit houdt in dat ze de cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimaliseren en verbeteren van het aanbod van zorg en voldoet aan de (kwaliteits)eisen die de sector, financiers, cliënten en de overheid stellen.

Jaarlijks onderzoekt een extern bureau (DNV-GL) of ActiVite het HKZ-certificaat kan behouden. De afgelopen jaren heeft ActiVite het certificaat zonder enige bevinding ontvangen.

Landelijk Kwaliteitskader verpleeghuizen

ActiVite voldoet aan de eisen die gesteld worden in het landelijke kwaliteitskader verpleeghuizen dat door de overheid en andere partijen is opgesteld in 2017. Basis van dit kwaliteitskader is dat zorg persoonsgericht en veilig is, dat er aandacht is voor wonen en welzijn en dat de cultuur is gericht op leren en verbeteren. Aandacht is er ook voor randvoorwaarden zoals een personeelssamenstelling die passend is op de locatie of cliëntenpopulatie. Ook onderwerpen als leiderschap, het nemen van verantwoordelijkheden en het gebruik en inzetten van hulpbronnen en informatie bij het optimaliseren van de zorg komen aan de orde. 

Alle verpleeghuislocaties hebben een eigen kwaliteitsjaarplan. ActiVite vindt het belangrijk om transparant te zijn over de zorg en het onderliggende beleid. Daarom schrijven we jaarlijks een kwaliteitsverslag waarin de belangrijkste ontwikkelingen van dat jaar zijn opgenomen.

Landelijk Kwaliteitskader wijkverpleging en afspraken met zorgverzekeraars

ActiVite voldoet aan de eisen die gesteld worden in het landelijke kwaliteitskader wijkverpleging. Dat kader is door overheid en andere partijen opgesteld in 2018. Kernwaarden hierin zijn dat de wijkverpleging generalistisch, persoonsgericht, continu en in nabijheid van de cliënt is. Centraal staat de verwachting van de cliënt, de vakbekwaamheid van het team en de samenwerking van dat team met elkaar en met partners in de regio.

WMO afspraken met gemeenten

ActiVite maakt afspraken met de gemeenten over de kwaliteit van dienstverlening waaraan de dienstverlening zoals groepsbegeleiding, hulp bij huishouden en thuisbegeleiding aan moet voldoen. Belangrijke onderdelen zijn het maken van afspraken met de cliënt, het toetsen van tevredenheid van cliënten, de verbinding tussen cure en care, wijkgerichte zorg en een signalerende functie met betrekking tot de veiligheid in de thuissituatie.

Betrokken en deskundige medewerkers

ActiVite weet dat betrokken, tevreden en goedopgeleide medewerkers heel belangrijk zijn voor kwalitatief verantwoorde zorg en tevreden cliënten. Medewerkers worden geschoold en regelmatig getoetst. Ze zijn stuk voor stuk bevoegd en bekwaam op het uitvoeren van verzorgende en verpleegkundige handelingen. ActiVite investeert veel in opleiding en training van haar medewerkers om te kunnen voldoen aan de (nieuwe) eisen die veranderingen in de zorg vragen. We doen dit met onze eigen ActiVite Academie.

Iedere drie jaar meten we hoe tevreden en betrokken onze medewerkers zijn over hun werk en de organisatie. Daarnaast houden we een vinger aan de pols door regelmatig met onze medewerkers in gesprek te gaan, tijdens werkoverleg en met zeepkistbijeenkomsten. Ook lopen de Raad van Bestuur en alle directie- en stafleden regelmatig mee met medewerkers in de wijk en in onze verpleeghuizen om zelf te ervaren hoe de zorg- en dienstverlening verlopen.

Leren en verbeteren

ActiVite vindt leren en verbeteren op het gebied van zorg- en dienstverlening van groot belang. Dit doen we door in gesprek te gaan met cliënten en mantelzorgers om te achterhalen wat mensen echt nodig hebben. We doen dit ook structureel door de ervaringen van cliënten en mantelzorgers te bevragen, door de resultaten van zorgverlening te onderzoeken en door het bewaken van de processen. Binnen de organisatie en met cliënten en hun vertegenwoordigers gaan we daarover in gesprek. Het doel is om te leren en verbeteren en te investeren in meer kennis en  professionalisering van onze medewerkers.

Ervaringen van cliënten

Een belangrijke graadmeter op het gebied van kwaliteit is de mening van onze cliënten. Voor al onze zorg- en dienstverlening toetsen we regelmatig op verschillende wijzen en minimaal één keer per jaar de ervaringen en /of tevredenheid van cliënten. Dit vindt plaats tijdens de dienstverlening maar ook bij het einde van dienstverlening. We gaan actief het gesprek aan met onze cliënten om te onderzoeken hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren.
Verbeterpunten uit alle onderzoeken en metingen die we (laten) doen, pakken we in overleg op met de centrale cliëntenraad (CCR) en/of de ondernemingsraad (OR) .

Zorgkaart Nederland

ActiVite stimuleert cliënten en bewoners om hun ervaring met ActiVite ook via Zorgkaart Nederland kenbaar te maken. Op Zorgkaart Nederland zijn de waarderingen van onze cliënten te vinden per regio en locatie. Wij zijn blij met de uitgebrachte waarderingen en de eventueel genoemde aandachtspunten. Deze worden waar mogelijk direct opgepakt.

Landelijke kwaliteitsindicatoren

ActiVite monitort de kwaliteit van zorg door het doen van metingen naar de kwaliteit van de uitvoering van de zorg op basis van landelijke kwaliteitsindicatoren.

Interne audits

ActiVite voert interne audits  uit op de processen van zorg- en dienstverlening. Hiervoor is een intern auditteam geformeerd.