Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is een wet die regelt wat de rechten van cliënten zijn als zij onvrijwillige zorg ontvangen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname in een verpleeghuis. De Wzd is van toepassing in een verpleeghuis, maar ook in een kleinschalige woonvorm of thuis.

Vragen?
Neem gerust contact op als u vragen heeft over de Wet Zorg en Dwang

Over de Wet zorg en dwang

De kernboodschap van de WZD luidt: Dwang? “Nee, tenzij… “ Onvrijwillige zorg wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Er is weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar cliënten zelf voor kiezen.

ActiVite heeft beleid ontwikkeld dat ondersteuning biedt aan de praktische uitvoering van de Wzd binnen de organisatie. De kern van het beleid is dat we geen onvrijwillige zorg inzetten tenzij het echt niet anders kan. Ons uitgangspunt is dat we risicovolle situaties zoveel mogelijk met vrijwillige zorg oplossen, ook bij probleemgedrag. ActiVite heeft dit uitgangspunt uitgewerkt in haar werkprocessen.

Uitzonderingen

Er zijn echter situaties waarbij we toch onvrijwillige zorg moeten inzetten, bijvoorbeeld voor de veiligheid of kwaliteit van leven van de cliënt. Voordat we onvrijwillige zorg inzetten, bekijken we eerst aan de hand van een stappenplan de situatie van een cliënt. Daarin onderzoeken we ook de noodzaak van dwang en kijken we of er ook nog andere oplossingen zijn. Dit gebeurt in overleg met de cliënt en de vertegenwoordiger, en in afstemming met verschillende deskundigen. Zo komt een besluit tot het toepassen van onvrijwillige zorg zorgvuldig tot stand. Vervolgens beoordelen we samen steeds opnieuw of de onvrijwillige zorg nog nodig is. Mocht de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger het er niet mee eens zijn, dan heeft diegene recht op advies en bijstand.

Cliëntvertrouwenspersoon

Voor cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang (Wzd), hebben we een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar. De cliëntvertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt cliënten en hun vertegenwoordigers bij situaties die te maken hebben met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en met het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wzd. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is om het vertrouwen in de zorgverlener(s) te herstellen en/of om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is. De stichting Zorgstem, in de persoon van Ilja den Dopper, voert het vertrouwenswerk uit voor cliënten van ActiVite die vallen onder de Wzd.

U kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken via I.dendopper@zorgstem.nl of via het telefoonnummer: 06 4016 4295 of 088 678 1000.

In de Informatiefolder Wet zorg en dwang leest u meer over de Wzd, het beleid van ActiVite en de rechten van de cliënt.