Behandeldienst

Informatie voor verwijzers

ActiVite heeft op de locaties voor kleinschalig wonen een team van behandelaren: de behandeldienst. Deze behandelaren zorgen voor cliënten met dementie vanuit het perspectief van hun eigen vakgebied.

Contact
Bel voor intercollegiaal overleg met de behandeldienst naar locatie Rietveld.

Vanaf het moment van opname op een afdeling voor psychogeriatrie van ActiVite is de medische dienst van ActiVite medisch eindverantwoordelijk voor de behandeling van de cliënt. Hiervoor is het noodzakelijk dat het medisch dossier vanuit de huisarts overgedragen is voordat de cliënt verhuist. We hebben bij de overdracht van het medisch dossier een voorkeur voor Zorgdomein.

Medische dienst

Op de dag van de verhuizing voert de medisch behandelaar het opnamegesprek met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger. In dit gesprek stemmen we met hen af wat de behandelwensen en –behoeften zijn. We bespreken welke behandelingen er wel of niet gewenst en noodzakelijk zijn. Daarna maken we een multidisciplinair behandelplan, dat iedere zes maanden geëvalueerd wordt met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. De coördinatie op de uitvoering van dit behandelplan ligt in handen van de medische dienst. De behandelaren van de medische dienst schakelen andere behandelaren in en verwijzen naar het ziekenhuis wanneer dit noodzakelijk is.

Samenstelling

De medische dienst bestaat uit verpleegkundig specialisten, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De verpleegkundig specialisten van ActiVite zijn gespecialiseerd in de zorg en behandeling van ouderen en werken als zelfstandig behandelaar. Zij coördineren, net als de artsen, de behandeling, zij houden het behandelplan bij en schrijven medicatie voor.      

Andere disciplines

De behandeldienst bestaat verder uit de volgende disciplines:

  • Psychologen
  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Maatschappelijk werk
  • Geestelijke verzorging

De inzet van logopedie, diëtist en medisch pedicure zijn op indicatie van de medische dienst.

Mondzorg

ActiVite werkt samen met vaste tandartsen per locatie. Cliënten kunnen hier terecht voor de periodieke controles en eventuele tandheelkundige behandelingen.

Cliënteninformatie
Cliënteninformatie
Bekijk hier de informatie voor cliënten over de behandeldienst.