Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van ActiVite houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van ActiVite. Daarnaast houdt hij toezicht op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ActiVite. De RvT adviseert de Raad van Bestuur van ActiVite en functioneert als klankbord.

Contact Raad van Toezicht
Stel uw vragen aan de ambtelijk secretaris, Daniëlle Niessink:

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht regelmatig, zodat de RvT zijn toezichthoudende taken goed uit kan voeren. Tijdens de vergaderingen komen onder andere de kwaliteit van de zorg aan de orde, of de doelstellingen gerealiseerd worden en welke eventuele risico’s verbonden zijn aan activiteiten. De financiële verslaglegging wordt besproken, de naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met belanghebbenden van de organisatie. De Raad van Toezicht bekijkt ook hoe ActiVite op een passende manier uitvoering geeft aan haar maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid.

Afspraken

De RvT heeft jaarlijks een informatief overleg met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT zijn beschreven in de statuten van ActiVite, het bestuursreglement, de procuratieregeling, het informatieprotocol en het toezichtkader.

Anca Ansink is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
Anca Ansink is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
"Bij moeilijke beslissingen kun je je als bestuurder dan best eenzaam voelen, ook omdat je over veel zaken die je bezig houden niet met iedereen mag praten. De RvT kan dan adviseren en ondersteunen."

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2022 is:

  • De heer E.A. van der Veer (voorzitter, lid auditcommissie Financiën en lid remuneratiecommissie)
  • Mevrouw A.C. Ansink (vicevoorzitter, lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en voorzitter remuneratiecommissie)
  • Mevrouw H.J.H. Peters (voorzitter auditcommissie Financiën)
  • De heer H. Luik (voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid)

Auditcommissies

De Raad van Toezicht kent twee auditcommissies: Financiën en Kwaliteit & Veiligheid. Beide commissies komen twee keer per jaar bijeen. Hierbij is ook de Raad van Bestuur aanwezig.