Klachtenprocedure Wzd

Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of een soortgelijk ziektebeeld.

Vragen?
Neem gerust contact op als u vragen heeft over de Wet Zorg en Dwang

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de beslissing, dat de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van opname en verblijf (kort gezegd: wilsonbe­kwaam­heid);
  • de beslissing om onvrijwillige zorg op te nemen in het zorgplan;
  • de beslissing over het uitvoeren van het zorgplan voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillig zorg;
  • de beslissing om middelen en maatregelen ter overbrugging van noodsituaties toe te passen;
  • de beslissing over het bijhouden van een dossier met betrekking tot onvrijwillige zorg;
  • de beslissing rond verlof of ontslag buiten de accommodatie;
  • de beslissing van de Wzd-functionaris en de nakoming van zijn verplichtingen. 

Is er sprake van een Wzd-indicatie, maar heeft uw klacht geen betrekking op bovenstaande punten, dan kunt u de algemene klachtenregeling aanhouden.

Waar kunt u met uw Wzd klacht terecht?

Intern

Ook in het geval van een klacht met betrekking tot de Wzd stellen wij het op prijs dat u een probleem eerst bespreekt met uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of een teamleider. Zij zullen u in contact brengen met uw behandelend arts. Uw behandelend arts zal samen met de Wzd-functionaris van ActiVite met u in gesprek gaan over uw klacht. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de domeinmanager of uw klacht schriftelijk indienen bij de raad van bestuur.

Extern

U heeft de mogelijkheid een beroep te doen op een externe cliëntenvertrouwenspersoon van stichting Zorgstem. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u op uw verzoek adviseren bij aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en met het doorlopen van de klachtenprocedure Wzd. U kunt de cliëntenvertrouwenspersoon bereiken via: www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Klachtencommissie

Lukt het niet om uw klacht binnen de locatie op te lossen, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die is ingesteld door onder andere ActiZ. De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend.

U kunt de KCOZ bereiken via: www.kcoz.nl of info@kcoz.nl.    

Adres KCOZ:
KCOZ
Postbus: 8258
3503 RG Utrecht

Over deze klachtenregeling

Deze klachtenregeling is zowel bedoeld voor cliënten die in een locatie van ActiVite verblijven als cliënten van ActiVite die thuis wonen.