Klachtenprocedure Wzd

Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of een soortgelijk ziektebeeld.

Vragen?
Neem gerust contact op als u vragen heeft over de Wet Zorg en Dwang

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de beslissing, dat de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van opname en verblijf (kort gezegd: wilsonbe­kwaam­heid);
  • de beslissing om onvrijwillige zorg op te nemen in het zorgplan;
  • de beslissing over het uitvoeren van het zorgplan voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillig zorg;
  • de beslissing om middelen en maatregelen ter overbrugging van noodsituaties toe te passen;
  • de beslissing over het bijhouden van een dossier met betrekking tot onvrijwillige zorg;
  • de beslissing rond verlof of ontslag buiten de accommodatie;
  • de beslissing van de Wzd-functionaris en de nakoming van zijn verplichtingen. 

Is er sprake van een Wzd-indicatie, maar gaat uw klacht niet over een van bovenstaande punten? Dan kunt u de algemene klachtenregeling aanhouden.

Waar kunt u met uw Wzd klacht terecht?

Uw zorgverlener en/of teammanager

We doen er alles aan om u de zorg te geven die bij u past. Bent u niet helemaal tevreden? Dan horen we dit graag van u zodat we de situatie kunnen oplossen. Bespreek uw klacht allereerst met de medewerker die de zorg bij u verleent. Waarschijnlijk kunt u met hem of haar het snelst tot een oplossing komen. Komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de teammanager. Samen met u zoekt hij of zij naar een gewenste oplossing. Teammanagers zijn telefonisch goed bereikbaar via ons Klanten Contact Centrum (KCC) via (071) 516 14 15. Woont u in een van onze verpleeghuizen? Dan kunt u natuurlijk ook even binnenlopen bij de teammanager. Als het nodig is, zal de zorgmedewerker of de teammanager u in contact brengen met uw behandelend arts. Uw behandelend arts zal samen met de Wzd-functionaris van ActiVite met u in gesprek gaan over uw klacht.

Externe cliëntvertrouwenspersoon

Voor cliënten die vallen onder de Wet Zorg en Dwang (Wzd), hebben we een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar. De cliëntvertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt cliënten en hun vertegenwoordigers bij situaties die te maken hebben met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en met het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wzd. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is om het vertrouwen in de zorgverlener(s) te herstellen en/of om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is. De stichting Zorgstem, in de persoon van Ilja den Dopper, voert het vertrouwenswerk uit voor cliënten van ActiVite die vallen onder de Wzd.

U kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken via I.dendopper@zorgstem.nl of via het telefoonnummer: 06 4016 4295 of 088 678 1000.

Klachtencommissie

Lukt het niet om uw klacht binnen de locatie op te lossen, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die is ingesteld door onder andere ActiZ. De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend.

U kunt de KCOZ bereiken via: www.kcoz.nl of info@kcoz.nl.    

Adres KCOZ:
KCOZ
Postbus: 8258
3503 RG Utrecht

Over deze klachtenregeling

Deze klachtenregeling is zowel bedoeld voor cliënten die in een locatie van ActiVite verblijven als cliënten van ActiVite die thuis wonen.