Samenwerken

Samen voor de best passende zorg

Bij ActiVite geloven we in samenwerken. Niet voor niets is 'samen' een van onze kernwaarden. We weten dat we alleen samen met de cliënt, onze collega's en andere zorgprofessionals de zorg kunnen bieden die bij een cliënt past. En daar gaan we voor!

Innovatie en onderzoek
Benieuwd hoe ActiVite wetenschappelijk onderzoek stimuleert binnen de organisatie?

ReBOZ

Regionale Onplanbare Zorg

Sinds 1 januari 2021 geven wij gehoor aan de opdracht van VWS om de Regionale Onplanbare Zorg (ReBOZ) uit te voeren. Wij zijn hiervoor kassier en voeren dit samen met 4 andere regionale zorgaanbieders uit voor de zorgregio Zuid Holland Noord. Door dit regionaal op te pakken hoeft niet meer elke zorgaanbieder in de nacht en weekenden personeel beschikbaar te houden voor de onplanbare zorg. Voor deze beschikbaarheidsfunctie moeten wij evenals wij dat gedaan hebben voor 2021 ook de gelden ophalen bij de zorgverzekeraars. Wij hebben dit al aangekaart in onze eerste inkoopgesprekken voor 2022. De ReBOZ betreft een zogenaamde systeemfunctie. In het convenant wijkverpleging wordt voor de nabije toekomst een andere financiering van de wijkverpleging voorgesteld waar ook andere activiteiten binnen de wijkverpleging als systeemfunctie worden gezien. Daarin wordt genoemd ketenzorg dementie en regiefunctie complexe wondzorg. Bij systeemfuncties verwacht de financier dat dit regionaal wordt opgepakt. Het is aan ons om hier, net zoals bij de ReBOZ, een vooraanstaande rol te gaan vervullen.

Expertisecentrum Dementie

Doel van het Expertisecentrum Dementie is de kwaliteit van leven van en de zorg, begeleiding en behandeling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Zuid-Holland-Noord te verbeteren. Dit doel willen we bereiken door vorm te geven aan de onderstaande ambities:

  • Zorgprofessionals in de psychogeriatrische zorg te ondersteunen in hun taakuitvoering en bij te dragen aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden.
  • Kennis over effectieve zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te vergroten, bij zowel zorgprofessionals, mantelzorgers en andere betrokkenen. We genereren nieuwe kennis door middel van wetenschappelijk onderzoek, we delen kennis met elkaar en met onze omgeving en werken samen in de keten met alle zorgorganisaties en maken gebruik van elkaars expertise.
  • In samenwerking met de zorgorganisaties in de regio ontwikkelen we nieuwe diensten die aansluiten bij behoeften van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers.

Het Expertisecentrum Dementie is opgericht door zorgorganisaties ActiVite en Topaz, met financiële steun van het zorgkantoor van Zorg & Zekerheid.

Projecten

Het Expertisecentrum Dementie is een samenwerking van Topaz en ActiVite. Diverse projecten krijgen binnen het Expertisecentrum Dementie momenteel aandacht:

  • Het steun en consultatieteam is begonnen met het bieden van steun en consultatie bij ingewikkelde casuïstiek waar multidisciplinaire teams niet verder uitkomen, binnen ActiVite en Topaz.
  • Het projectteam van Beter thuis organiseert eind 2021 de eerste vakantiecursusweken.
  • Binnen het project Blikopeners willen we zorgmedewerkers, maar ook anderen, uitnodigen om hun belangrijkste leermoment met betrekking tot zorg en ondersteuning van mensen met dementie te delen middels een vlog. De visie hierachter is dat we veel expertise in huis hebben en we hopen dat mensen dit voor elkaar ontsluiten door hun persoonlijke leermoment te delen in een vlog.

Leyden Academy

ActiVite is nauw verbonden met het kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing, dat is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Dit doen zij door wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, gericht op vitaliteit en veroudering en de vertaling hiervan naar diverse praktijkprojecten en programma’s. ActiVite werkt samen met Leyden Academy om het mede door hen ontwikkelde concept van ‘Leefplezier‘ binnen ActiVite te implementeren.

Universitair Netwerk

ActiVite is aangesloten bij het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH), een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en twaalf zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft als doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier kan ActiVite een bijdrage leveren aan het op wetenschappelijke basis onderbouwen van bijvoorbeeld innovaties op het gebied van zorgverlening.

Van Kleef Instituut

ActiVite is één van de partners van het Van Kleef Instituut. Dit is een kennisnetwerk en implementatiewerkplaats voor professionals binnen de sector Preventie en Zorg, Wonen en Welzijn in de regio Zuid-Holland. Partners in het Instituut zijn ActiVite, CareynLaurens en Zorgbeheer De Zellingen. Het instituut werkt nauw samen met de lectoraten van de hogescholen van Rotterdam en Leiden in het kader van kennisdeling, innovatie en praktijkgericht onderzoek.

Transmuralis

Transmuralis is hét samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland-Noord. ActiVite maakt onderdeel uit van dit netwerk. Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. Binnen dit verband werken we aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Het uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. Passende zorg voor iedereen in de regio is wat ons bindt.

Sleutelnet

Sleutelnet is een samenwerkingsverband waarbij circa vijfendertig vertegenwoordigers van (zorg)organisaties uit de regio Zuid-Holland-Noord zijn aangesloten. ActiVite is één van de deelnemende partijen binnen Sleutelnet. Dit samenwerkingsverband richt zich met name op de verbetering van technologische (ICT-)samenwerking in de regio. Een van de doelstellingen is om de uitwisseling van informatie tussen de verschillende aanbieders te stroomlijnen/vereenvoudigen.

Waardevol Vernieuwend Onderwijs (WVO)

WVO staat voor Waardevol Vernieuwend Onderwijs. Samen met zorgcollega’s dsvleven en Topaz geeft ActiVite dit nieuwe zorgonderwijs vorm.

ZWconnect

ZWconnect

ActiVite is aangesloten bij ZWconnect, een regionale arbeidsmarktorganisatie die is opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties. ZWconnect is actief in het werkgebied Midden-Holland en Holland Rijnland. De organisatie werkt samen met aangesloten organisaties in zorg en welzijn aan een evenwichtige arbeidsmarkt. ZWconnect is gericht op het op peil brengen en houden van de kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en streeft naar verbondenheid tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties.